Europejski projekt SAVE

 

W dniach 17–19 grudnia Fundacja Bonifratrów ds. BadańNaukowych oraz Edukacji Zdrowotnej i Społecznej (Wyspa Tyberyjska) gościłauczestników projektu SAVE (Support and treatment of traumatized childrenAfter ViolencE). Projekt ten został przygotowany przez Biuro HospitalityEurope i sfinansowany przez Unię Europejską. W projekcie biorą udział trzy szpitaleZakonu: Szpital Sant Joan De Déu (Barcelona, Hiszpania), Szpital BarmherzigeBrüder gemeinnützige GmbH (Regensburg, Niemcy), Szpital Pediatryczny BambinoGesů (Rzym, Włochy), a także, wymieniona już, Fundacja Bonifratrów ds. BadańNaukowych oraz Edukacji Zdrowotnej i Społecznej (Rzym, Włochy).

W ramach projektu, oprócz poprawy wiedzy i umiejętnościpracowników służby zdrowia w delikatnej dziedzinie przeciwdziałania przemocywobec dzieci, opracowany zostanie odpowiedni program wsparcia, będącyodpowiedzią na potrzeby psychofizyczne ofiar i ich rodzin. We współpracy zodpowiednimi władzami państwowymi, uczestniczące szpitale opracują protokółułatwiający zgłaszanie przypadków przemocy i pozwalający na szybszą reakcjęorganów sprawiedliwości w ich własnych krajach.

Po spotkaniu inaugurującym projekt (Kick-Off Meeting),które miało miejsce w Barcelonie w dniach 17–18 października 2019 r., w dniach17–19 grudnia w Rzymie, zostały zorganizowane wykłady dla szkoleniowców(International training workshop for trainers), którego celem byłoprzygotowanie dziewięciu „trenerów” (po trzech z każdego uczestniczącegokraju), którzy będą następnie informować i szkolić sześćdziesięciu pracownikówsłużby zdrowia (dwudziestu w każdym kraju) w zakresie tematów związanych zprojektem.

Koledzy z Regensburga omówili kwestię podejścia do dziecibędących ofiarami lub świadkami przemocy (w szczególności wśród migrantów) izilustrowali europejskie prawodawstwo przeciw przemocy wobec nieletnich.Neuropsychiatrzy i psychologowie ze szpitala Bambino Gesů przedstawili aspektybiomedyczne: od biologicznych skutków urazu po diagnostykę różnicową deficytuuwagi / zespołu nadpobudliwości (ADHD) oraz zespołu stresu pourazowego (cPTSD).Wyjaśnili również, w oparciu o metodę MacMaster, uznaną za jedną z najbardziejskutecznych w radzeniu sobie z trudnościami w relacjach rodzinnych, jakstosować narzędzia oceny i wykorzystywać metody terapeutyczne w rodzinachzagrożonych. Psychologowie i pracownicy socjalni Centrum Przeciwko Przemocy(Fundacja Bonifratrów - Wyspa Tyberyjska) przedstawili model przyjmowania,wspierania i opieki nad ofiarami, które zwracają się do tego Centrum o pomoc.

Spotkanie było bardzo owocne, a klimat współpracysprzyjał wymianie wiedzy i doświadczeń. Również gościnność przeora bonifraterskiegoSzpitala św. Jana Kalibity na Wyspie Tyberyjskiej z pewnością przyczyniła siędo sukcesu tego spotkania. Uczestnicy zapoznali się z najważniejszymiwydarzeniami długiej i bogatej historii rzymskiego szpitala oraz obejrzeliskarby archeologiczne i artystyczne zgromadzone na wyspie.

Zgodnie z planem, projekt będzie kontynuowany przeznastępne dwa lata i zakończy się we wrześniu 2021 r. 

Copyright © 2020 Fatebenefratelli