Boże Narodzenie 2018

List okólny Przeora Generalnego

   

Pan pociesza swój lud” (Iz52,9)

 

Do Wszystkich Członków Rodziny Szpitalnej Św. JanaBożego

 

Moi drodzy Bracia,Współpracownicy, Wolontariusze i Przyjaciele!

 

Z okazji zbliżających się ŚwiątBożego Narodzenia pragnę wszystkim przesłać moje najserdeczniejsze życzeniazdrowia i pokoju. Jest to święto upamiętniające to, że Bóg stał się Człowiekiem,aby oświecić ciemność naszego świata, pocieszyć najsłabszych i przywrócićgodność wszystkim ludziom. To jest najwspanialsza nowina! Wszystkiegonajlepszego!

 

Jeden z odczytywanych w BożeNarodzenie fragmentów Księgi Izajasza nawołuje: „Zabrzmijcie radosnymśpiewaniem wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupiłJeruzalem”. To śpiew radości i nadziei dla całego Izraela, który, choćpozbawiony ziemi, upokorzony i umniejszony do granic, czuje, że Pan go nieopuszcza. Wręcz przeciwnie, jest z nim, pociesza, towarzyszy, ratuje go. Wperspektywie tego doświadczenia narodu żydowskiego możemy zrozumieć BożeNarodzenie, tajemnicę Bożego wcielenia, wcielenia, w którym Bóg staje sięczłowiekiem w małym dzieciątku narodzonym w betlejemskiej stajence i ułożonym wżłóbku zamiast kołyski. To właśnie tam urodziła Go Maryja, ponieważ nieznalazła gościny w żadnym innym miejscu. To narodzenie, które napełniłoradością Jego rodziców, jest wielką nowiną także dla naszego świata. Bóg rodzisię w Dzieciątku Jezus i przychodzi, by nieść pocieszenie, towarzyszyć, zbawiaći dać życie swemu ludowi – całemu rodzajowi ludzkiemu. Przyjmijmy Go zradością!

 

Pan pociesza swój lud! To pięknysposób wyrażenia Bożej miłości wobec wszystkich mężczyzn i kobiet, to także pięknysposób wyjaśnienia misji Jezusa Chrystusa, Dzieciątka z Betlejem. Niewątpliwienie realizuje On jej wyłącznie w słowach i naukach, lecz poprzez czyny i swojeosobiste poświęcenie. Nie narodził się w pałacu ani nawet w domu zapewniającymjakieś minimalne warunki. Jak opowiada ewangelista, św. Łukasz: „porodziłaswego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż niebyło dla nich miejsca w gospodzie”. Dokładnie tak, jak rodzi się wiele dziecitakże i dzisiaj w różnych częściach świata, wiele z nich daleko od ojczyzny zpowodu biedy, ubóstwa, choroby, wojny oraz interesów możnych tego świata. Dlawszystkich, lecz w szczególności dla tych, które rodzą się w takich okolicznościachi doznają wielorakich cierpień, są wyzyskiwani, marginalizowani lub wykluczaniz jakiegokolwiek powodu, Bóg staje się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, abyich pocieszyć, podkreślić ich godność i bronić praw, niegodziwie deptanychprzez egoizm wielu innych ludzi, wśród których może znaleźć się każdy z nas,jeśli nie będziemy ostrożni. Dla nich Dzieciątko narodzone w Betlejem jestPocieszeniem, Obrońcą, Światłem, Życiem.

 

Z radością obserwujemy, jak w naszymZakonie codziennie rozwijają się dzieła i posługa społeczna ukierunkowane na zapewnianieopieki i pocieszenia osobom marginalizowanym, bezdomnym, uchodźcom, ludziomżyjącym w sytuacji wykluczenia. Wszyscy oni są żywym wyrazem Bożego Narodzeniai manifestują człowieczeństwo Boga poprzez szpitalnictwo. Chciałbym tuprzypomnieć ośrodek Olallo w Londynie, który niedawno obchodził dziesięciolecieswojego istnienia, a także program Comida Solidaria Compartida (z hiszp.solidarne dzielenie się żywnością) prowadzony w ośrodkach w Wenezueli orazośrodki dla uchodźców otwarte w Hiszpanii, we Włoszech i innych krajach.

 

Pan rodzi się w Boże Narodzenierównież dla tych wszystkich osób, które cierpią z powodu jakiejkolwiek choroby,żyją w samotności, są ofiarami wojen i wszelkiego rodzaju nadużyć. Wiernyswojej misji Chrystus zawsze miał dla nich czas. Wielu z nich leczył, wszystkichwysłuchiwał i pocieszał, wszystkim dawał światło i nadzieję. Niestety te problemy– oraz wiele innych – istnieje nadal w naszym świecie i dlatego, w dalszymciągu, światło oraz pocieszenie, jakie ze sobą niesie Boże Narodzenie, jestnadzieją dla wszystkich cierpiących. To jest także misja, jaką otrzymaliśmyjako Zakon: aby w duchu św. Jana Bożego, poprzez dar szpitalnictwa, zanosićcierpiącym pokrzepienie i nadzieję. Składam serdeczne podziękowania dlawszystkich z Was, którzy każdego dnia dajecie to, co w Was najlepsze, służącchorym, ubogim i potrzebującym, niosąc im pocieszenie we wszystkich miejscach,w których Zakon jest obecny.

 

Boże Narodzenie! Czas nadziei iświatła, które odnawia świat. Dla naszego Zakonu ten rok, to także droga, któradoprowadzi nas do LXIX Kapituły Generalnej, której hasło przewodnie brzmi:"Kształtując przyszłościszpitalnictwa". Będzie to cenny czas, aby odnowić życie Zakonu izaplanować przyszłość misji szpitalnictwa, którą Pan i Kościół powierzyli nam,aby nadal, w każdym czasie i miejscu, dawać pocieszenie i nadzieję chorym,ubogim i potrzebującym, dla których narodziło się Dziecię Betlejemskie w BożeNarodzenie. Proszę was wszystkich o modlitwę w intencji Kapituły Generalnej,aby była ona momentem rozeznania i wsłuchania się w głos Ducha Świętego, którypomoże nam pozostać wiernymi Panu i duchowi naszego Założyciela.

 

Życzę wszystkim braciom,współpracownikom, wolontariuszom, darczyńcom i przyjaciołom Zakonu, jak równieżchorym i podopiecznym przebywającym w naszych dziełach, radosnych i spokojnychŚwiąt Bożego Narodzenia oraz wiele szczęścia i pomyślności w Nowym Roku.Przekażcie te życzenia także wszystkim Waszym rodzinom. Wszystkim braciom i współpracownikom,którzy w tych dniach, zwłaszcza w Boże Narodzenie, będą otaczać opieką chorychi podopiecznych w naszych dziełach, pragnę wyrazić moje najszczersze słowauznania i podziękowania, ponieważ w tych dniach staniecie się namacalnymobliczem szpitalnictwa św. Jana Bożego i pocieszeniem, które przynosząnarodziny Syna Bożego.

 

W imieniu moim i całej RodzinySzpitalnej św. Jana Bożego z Kurii Generalnej, braci i współpracowników, życzęwszystkim radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia pełnych pokoju inadziei!

 

 

Br. Jesús Etayo

Przełożony Generalny 

Copyright © 2019 Fatebenefratelli